Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου

(Λουκ. ιβ´ 16-21) Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• ᾿Ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα• καί διελογίζετο εν εαυτώ λέγων• Τί ποιήσω, ότι ουκ έχω πού συνάξω τούς καρπούς μου; Καί είπε•Τούτο ποιήσω• καθελώ μου τάς αποθήκας καί μείζονας οικοδομήσω, καί συνάξω εκεί πάντα τά γενήματά μου καί τά αγαθά μου, καί ερώ τή ψυχή μου• Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά• αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. Είπε δέ αυτώ ο Θεός• ῎Αφρων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: