Νέα και διδαχές γερόντων του Αγίου Ορους.-Κοινωνικά-Επιστήμη-Πολιτισμός

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Α΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νικό Συ­νέ­δριο της Ιεράς Συνόδου

Πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε με ε­πι­τυ­χία στο Δι­ορ­θό­δοξο Κέν­τρο της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος στην Ι­ερά Μονή Πεν­τέ­λης την Πα­ρα­σκευή 12 Ο­κτω­βρίου και το Σάβ­βατο 13 Ο­κτω­βρίου 2012 το Α΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νικό Συ­νέ­δριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με φορέα διοργανώσεως την Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος με θέμα : «Ι­στο­ρι­ο­γρα­φία και Πη­γές για την ερ­μη­νεία του 1821...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναρτήστε ενα σχόλιο: